Vil du have indflydelse på, hvem der skal varetage dine interesser, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til det?

 

Blog v. Camilla Refsgaard

Med en fremtidsfuldmagt kan du nu selv få indflydelse på, hvem der skal varetage dine interesser, den dag du ikke længere selv er i stand til dette.

Den 01.09.2017 trådte en ny lov om fremtidsfuldmagter i kraft.

Det er nu muligt at udpege en eller flere fuldmægtige til at varetage dine personlige og økonomiske interesser, hvis du en dag ikke længere selv har evnen til dette.

Fremtidsfuldmagten oprettes, mens du stadig har evnen til at handle fornuftsmæssigt, men den er inaktiv og uden virkning frem til det tidspunkt, hvor din evne til at varetage dine personlige og økonomiske interesser ikke længere er intakt, og Statsforvaltningen træffer afgørelse om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Det sker dog først efter, at du selv eller fremtidsfuldmægtigen har indsendt en ansøgning til Statsforvaltningen herom.

Fremtidsfuldmagter adskiller sig således fra værgemål, idet du selv får indflydelse på, hvem der tillægges hvilke beslutningskompetencer, hvorimod en afgørelse om værgemål ”træffes hen over hovedet på dig”, når du ikke længere selv er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Det er relevant at oprette en fremtidsfuldmagt uanset hvor du er i livet, således du og dine nærmeste er sikret, hvis uheldet er ude. Særligt aktuelt er det dog, når alderdommen begynder at banke på, eller hvis du har fået stillet diagnoser som demens, sklerose eller lignende, idet fremtidsfuldmagten skal oprettes inden du i givet fald måtte miste evnen til at handle fornuftsmæssigt.

 

Hvad kan du bestemme i en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagter kan vedrøre økonomiske og personlige forhold i overordnet forstand, men den kan også begrænses til alene at vedrøre et eller flere bestemte forhold.

Økonomiske forhold kunne eksempelvis være retten til at indgå retshandler og kontrakter, bestyre og sælge fast ejendom, indfri lån, investere penge eller muligheden for at ansøge om offentlige ydelser på dine vegne.

Personlige forhold kunne derimod være retten til at søge om hjemmepleje, retten til indblik i hjemmeplejens journaler, retten til at modtage og klage over kommunens afgørelser eller retten til at komme med tilkendegivelser med hensyn til hvilken omsorg og pleje, du skal modtage.

 

Hvem kan udpeges som fremtidsfuldmægtig?

Alle personer over 18 år, som ikke selv er underlagt værgemål eller en i kraft sat fremtidsfuldmagt, kan i princippet udpeges som fremtidsfuldmægtig. Du bør nøje overveje, hvem du udvælger som din fremtidsfuldmægtig, og om der skal udpeges en eller flere. Det er vigtigt, at du vælger personer, som du har tillid til, og som du stoler på vil handle i overensstemmelse med dine ønsker.

Det er op til dig at bestemme, om der skal indsættes en eller flere fremtidsfuldmægtige, om de hver især skal kunne handle på dine vegne eller om der skal være enighed imellem disse før beslutning kan træffes. Du kan også vælge, at der kun skal være en fremtidsfuldmægtig ad gangen, men samtidig tage stilling til, hvem der skal træde til, hvis først valgte fremtidsfuldmægtig ikke længere har mulighed for at varetage hvervet. Kort sagt; det er op til dig at bestemme, hvem der skal bestemme på dine vegne og under hvilke vilkår.

 

Hvilke vilkår gælder for fremtidsfuldmægtigen?

Overordnet set er det den fremtidsfuldmægtiges opgave at varetage dine interesser i den eller de henseender, som fremtidsfuldmagten omfatter. I større forhold har den fremtidsfuldmægtige desuden pligt til at inddrage din eventuelle ægtefælle eller samlever i beslutningsprocessen, inden der træffes en beslutning.

For at undgå misbrug og uheldige dispositioner, er der taget en række forholdsregler, som den fremtidsfuldmægtige skal overholde:

  • Vedkommende må ikke indgå retshandler med sig selv eller andre, som kan antages at have modstridende interesser
  • Vedkommende skal holde sine egne midler adskilt fra dine, dog ikke hvis fremtidsfuld-mægtigen er din ægtefælle eller samlever
  • Dine midler må ikke bruges til at stille kaution eller sikkerhed for tredjemands gæld
  • Dine midler må ikke bruges til usædvanlige gaver

Fremtidsfuldmægtigen kan blive erstatningsansvarlig, hvis vedkommende ikke varetager dine interesser i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer og loven, samt hvad der ellers fremgår af fremtidsfuldmagten.

Fremtidsfuldmægtigen kan kun få dækket nødvendige omkostninger til varetagelse af hvervet, og den pågældende må ikke benytte fuldmagten til at tilgodese sig selv. Hvis du ønsker, at fremtids-fuldmægtigen skal have løn for at varetage dine interesser, skal du derfor angive dette direkte i fremtidsfuldmagten.

 

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagter skal oprettes i Fremtidsfuldmagtsregistret ved hjælp af den digitale selvbetjeningsløsning, som fremgår af www.tinglysning.dk, Heri skal du anføre fremtidsfuld-magtens indhold og underskrive med din digitale signatur. Efterfølgende skal du vedkende dig fremtidsfuldmagten for en notar – præcis som ved oprettelse af testamente.

 

Hvis du vil vide mere:

Oprettelse af en fremtidsfuldmagt og det nærmere indholdet heraf bør nøje overvejes. Hos Smith Knudsen Advokatfirma kan du få den nødvendige og kvalificerede rådgivning og hjælp til at oprette en fremtidsfuldmagt, som omhandler præcis de forhold, der er vigtige for dig.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe eller skrive for en uforpligtende drøftelse.

 

Camilla Refsgaard,

Advokatfuldmægtig

Smith Knudsen Advokatfirma

cr@smithknudsen.dk

Tlf.: 97 42 63 33